ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาลจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในการจัดการศึกษาขึ้น จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9-10พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม รายละเอียเพิ่มเติม