สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่

สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบข้าราชการ โดยจะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

2. อายุ : ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

3. สัญชาติ : ไทย

4. ประสบการณ์การทำงาน : ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย : มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับทุนภายนอก)

6. คุณสมบัติเฉพาะด้าน :

6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มี ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

6.3 กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี

7. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

8. หน่วยงานเครือข่ายเป็นผู้รับสมัคร พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. Download ใบสมัคร  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ความเป็นมาของโครงการ
กำหนดการ
ใบสมัคร

2. เขียนข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

3. นำใบสมัครส่ง email มาที่ ird71000@hotmail.com ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

4. นำใบสมัครตัวจริงมายื่นในวันอบรม กรณีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม