ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่  โดยวารสารสาะคาม ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI  รายละเอียดเพิ่มเติม