ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติและหน่วยงานอื่นๆ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562   รายละเอียดเพิ่มเติม