ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลับูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research  ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม