ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน  ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  ระหว่งวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   รายละเอียดเพิ่มเติม