ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง A Change World And Business Adaptation ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กรุงเทพมหานคร  (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)