ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รับสมัครบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น   รายละเอียดเพิ่มเติม