สำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่   รายละเอียดเพิ่มเติม