ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิพม์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร

สถาบันภาษและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกเชียงราย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณจารย์  นักวิจัย นัักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิพม์ในวารสาร   รายละเอียดเพิ่มเติม