แบบฟอร์มบริการวิชาการ

แบบฟอร์มบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามบริบทของมหาวิทยาลัย

1.1 แบบประเมินความพึงพอใจ   คลิก

1.2 แบบติดตามประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์  คลิก

1.3 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ  คลิก

1.4 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการบริการ  คลิก

 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (แผน 1)  คลิก

2.2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace (แผน 2)  คลิก

 

แบบฟอร์มบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2562