ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0   ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมวินทรี  ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม