ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเซน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4-5 เทษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม