ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอกครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน ระหว่างวันที 3-5 เมษายน 2562  ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า  สรรพศรี  รายละเอียดเพิ่มเติม