ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ

บัณฑฺตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  รายละเอียดเพิ่ิมเติม