สรุปประเด็นปัญหาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น สวนน้ำหนองบัวแดง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

“สวนน้ำหนองบัวแดง” เป็นหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่สาธารณะ มีเนื้อทีประมาณ 376 ไร่ ความลึกประมาณ 2.5 เมตร เป็นพื้นที่รับน้ำจากการทำนาและน้ำป่าไหลหลาก มีดอกบัวแดงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติออกดอกตลอดทั้งปี ประชากรมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทำการเกษตรและประมง อยู่ติดกับถนนสายหลักทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานสายบ้านใหม่-พังตรุ มีการเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562

จากการลงสำรวจพื้นที่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะนักวิจัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสรุปสภาพประเด็นปัญหาที่สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่หนองน้ำ
– วิธีการกำจัด (การใช้เทคโนโลยี การสร้างเครื่องมือ การใช้สารเคมี การกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติ)
– การนำไปใช้ประโยชน์หรือการจัดหารายได้จากการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ

2.ปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่
– การจัดทำแผนแม่บทชุมชน
– องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางกายภาพ การบริหารจัดการพื้นที่
– การพัฒนาพื้นที่เป็นลานกีฬา พื้นทีออกกำลังกาย (วิ่ง ปั่นจักรยาน กิจกรรมผู้สูงอายุ)

3. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ไทยญวน การทำสบู่ การจักสาน การทำดอกไม้จันทน์ การทำไข่เค็ม การทำถั่วทอด และการตีมีด(OTOP))

4. การพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ (ข้าวโพดฝักอ่อน กระชาย)