ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research  (RERU ICET III)  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุม 60 พรรษา  รายละเอียดเพิ่มเติม