ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต (วช.) ร่วมกับมห่าวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลิงสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏกรำไพพรรณี รายละเอียดเพิ่มเติม