ผลการพิจารณาข้อเสนโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยฯ

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  รายละเอียดเพิ่มเติม