ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยฯ

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดเพิ่มเติม