ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่าย

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่าย   รายละเอียดเพิ่มเติม