ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และ วิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ” ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม   รายละเอียดเพิ่มเติม