ประชาสมัพันธ์การประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสาถบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม