ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม