ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิจัย ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย  ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่  31 พฤษภาคม 2562 ณวิทยาลัยเวสเทิร์น  จังหวัดตาก  รายละเอียดเพิ่มเติม