ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้กำหนดจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ตำบลบางคนที  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดเพิมเติม