ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4 แบบสหวิชาการ ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562           ณ โรงแรม  Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  รายละเอียเพิ่มเติม