ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษ เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม