ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธฺ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม