ขอเชิญเข้าร่มงานและส่งบทความวิจัย บทความวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม