ขอเชิญส่งบุคลากรเขาศึกษาอบรมในหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นฯ

ด้วยศุนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะจัดการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 2-22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม