มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมส่งบทความประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพครั้งที่ 2 สามารถส่งบทความได้ที่

http://ncqa.kru.ac.th