ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยแม่ดจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ  รายละเอียเพิ่มเติม