ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทนุสนับสนุนกสนวิจัย (สกว.) รายละเอียดเพิ่มเติม