ขอเชิญเข้าร่วมประชมุวิชาการนานาชาติ The5th Social Science ,Arts and Media International Conference 2018

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงาน โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  The5 th Social Science ,Arts and Media International Conference 2018 , Bangkok ,Thailand โดยความร่วมมือระหว่าง Illinois State University , University of Essex, University of Missouri-St Lois, College of the Holy Spirit Manila  หมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , และมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รายละเอียดเพิ่มเติม