ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Thailand Tech Show2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2561 ณ FH101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม