ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง ทั่วประเทศ กำหนดจัดฏครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (5th Rajabhat University  National and International Research & Academic Conference RUNIRAC V) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม