เผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยยอดองค์ความรุ้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม