ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครางการฝึกอบรม “สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดโครงการฝึกอบรม “สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ ” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายละเอียดเพิ่มเติม