ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยปทุมธานี  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้และนัวตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม