ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านศิลปะ-มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ โดยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัแยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม