ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ในวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม