ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

2. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ ฯ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช.ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลลูม AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ   รายละเอียดเพิ่มเติม