ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมงานวิจัยในคน

แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มบริการวิชาการ

แบบฟอร์มบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)  คลิกดูรายละเอียด 
  • แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย   กรุณาใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด คลิก

คู่มือขั้นตอนการสมัครส่งบทความ คลิกดูรายละเอียด

ขั้นตอนการจัดทำวารสาร คลิกดูรายละเอียด