ติดต่อสอบถาม

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  • โทรศัพท์ : 034-534059 ต่อ 211
  • เว็บไซต์ : http://rdi.kru.ac.th/
  • อีเมลล์ : rdi@kru.ac.th