รายงานผล โครงการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน