ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13

ด้วยศูนย์วิจัยและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13

เรื่องเปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู๋ศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 ณ cialis 20mg ห้องประชุม DPU HAll

อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยท่านที่สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ E_mail://conference@dpu.ac.th ส่งบทความได้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-5800064