สถิติงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2558  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยแยกตามคณะ  จำแนกประเภทของแหล่งเงินงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินงบประมาณรายได้  เงินงบประมาณจาก สกอ.