บุคลากร

 

ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
อ.สมชาย เจริญกิจ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
ผศ.สุทัศน์ กำมณี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
   
นางสาวสำอางค์ ชูศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปทิตตา บุญอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
นางวันวิสา ใบบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางปัทมา ชคัตตรัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเรวัตตะ กิจจานุรักษ์
นักวิจัย