บุคลากร

ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.สมชาย เจริญกิจ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


อ.ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.สุทัศน์ กำมณี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

sompoch new

นายสมโภน์ สุขชาวนา
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

sumang new

นางสาวสำอางค์ ชูศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rawatta new

นายเรวัตตะ กิจจานุรักษ์
ตำแหน่ง นักวิจัย

patita new

นางสาวปทิตตา บุญอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

wanwisa new

นางวันวิสา ใบบัว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pattama new

นางปัทมา ชคัตตรัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป