บุคลากร

 

 

ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์จิราพร โพธิ์งาม
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.อานนท์ วันลา
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์วีระ ยุคุณธร
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางอัมพร ไชยศร
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายเรวัตตะ กิจจานุลักษ์
นักวิจัยชำนาญการ
นางสาววรันฐิยา ไชยลา
นักวิจัย
นางสาวสำอางค์ ชูศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางปัทมา ชคัตตรัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปทิตตา บุญอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวันวิสา ใบบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนัฏสฬิณ รสจันทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย