บุคลากร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์
จรัสโรจนกุล
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สมชาย เจริญกิจ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กำมณี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

นางอัมพร ไชยศร
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ

นายเรวัตตะ กิจจานุรักษ์
นักวิจัย (ชำนาญการ)
นางสาววรันฐิยา ไชยลา
นักวิจัย
   

 
นางสาวสำอางค์ ชูศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางปัทมา ชคัตตรัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปทิตตา บุญอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางวันวิสา ใบบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนัฏสฬิน รสจันทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย