ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • ปรัชญา
  ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น
 • วิสัยทัศน์
  มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
 • พันธกิจ 
  1. บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. บริการวิชาการ สร้างเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต