เกี่ยวกับสถาบัน

 • สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแทนสถาบันราชภัฏ
 • ในปีการศึกษา 2520 ซึ่งขณะนั้นวิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้จัดแบ่งส่วนราชการเป็น 4 หน่วยงาน คือ
  • สำนักงานอธิการ
  • คณะวิชาครุศาสตร์
  • คณะวิชาวิทยาศาสตร์
  • และคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ต่อมาในปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ได้ตั้งหน่วยงานพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 10 หน่วยงาน โดยรวมศูนย์วิจัย ทั้งนี้ ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง อธิการวิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้เห็นความสำคัญในการมีศูนย์วิจัย งานแรกที่ศูนย์วิจัยได้รับมอบหมาย คือ การทำวิจัยเรื่อง ความต้องการเทคนิคอาชีพในท้องถิ่นของวิทยาลัยครูกาญจนบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำการศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยครูต่างๆ ทั่วประเทศ ของกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
 • ต่อมาได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็น พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ทำให้มีการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยใหม่
 • ในปีการศึกษา 2528 ได้ตั้งศูนย์วิจัยวางแผนและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชา
 • ในปีการศึกษา 2529 วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ให้ตรงตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงแยกศูนย์วิจัยวางแผนและพัฒนาออกเป็น ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา และสำนักวางแผนและพัฒนา การแบ่งส่วนราชการนี้ได้ถือปฏิบัติมาจนถึงปีการศึกษา 2537
 • เมื่อ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้ประกาศใช้ ทำให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เป็นส่วนราชการในสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2542 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนพิเศษ 79 ง วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 มีผลให้ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” จนกระทั่งสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”
 • ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ระยะเวลา ปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน
ผศ.พิมพา สุวรรณฤทธิ์
2527-2528
ศูนย์วิจัย/ศูนย์วิจัยวางแผนและพัฒนา
ผศ.ประไพ อุดมทัศนีย์
2528-2529
ศูนย์วิจัยและการบริการการศึกษา
ผศ.สุพัตรา ตันติวานิช
2533-2536
ศูนย์วิจัยและการบริการการศึกษา
ผศ.เชิดชาย ดวงภมร
2537-2538
ศูนย์วิจัยและการบริการการศึกษา
ผศ.สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
2538-2542
ศูนย์วิจัยและการบริการการศึกษา/สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ศิริกุล ตัณฑุลารักษ์
2543-2545
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
นายจักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม
2545-2548
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล
2548-2552
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.กาญจนา เชียงทอง
2552-2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
2556-2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล
2564-ปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา